🛍️ 25 % zľava pri nákupe nad 59 € | Kód: EXTRA25 🛍️

Lokálna a udržateľná výroba

Doprava zadarmo od 89 €

Až 60 dní na vrátenie tovaru

Objednajte si aj telefonicky

Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk
Výrobky z ovčej vlny - Ovečkárna.sk
Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Czech Wool company s.r.o.
so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika
identifikačné číslo: 03922391
zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. C 87406 vedenom na Krajskom súde v Brne
pre predaj tovaru na diaľku prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.oveckaren.sk a prostredníctvom zákazníckej linky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Czech Wool company s.r.o., so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika, identifikačné číslo: 03922391, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 87406 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.oveckaren.sk (ďalej len „e-shop“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).Tieto obchodné podmienky sa ďalej použijú na predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy uzavretej telefonicky a primerane aj pri zaslaní objednávky zo strany kupujúceho prostredníctvom e-mailu či webchatu, ktorý je na webovom rozhraní obchodu dostupný.

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylne dohodnuté ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Prípadnou zmenou či doplnením nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej v e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Registrácia kupujúceho v e-shope nie je nutnou podmienkou pri nákupe cez e-shop. 

2.2 Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a úplné.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom, ktoré si zvolil kupujúci pri registrácii v e-shope. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných pre prístup do svojho používateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, že kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, a ďalej v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä so zreteľom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov na dodanie tovaru. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu, poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady objednávky. Náklady na dodanie môžu byť ovplyvnené aj zvolenou adresou dodania, najmä pokiaľ ide o prípadnú úhradu cla, čiže ani náklady na preclenie nie sú súčasťou ceny tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo poskytnúť vo vybraných prípadoch dodanie tovaru zdarma, a náklady na dodanie tovaru preto nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch súvisiacich s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4 Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci v e-shope objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
3.4.1 kupujúcom, predovšetkým ide o identifikačné a kontaktné údaje
3.4.2 objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka e-shopu),
3.4.3 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, 
3.4.4 požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru, a
3.4.5 nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5 Pred záväzným dokončením objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i so zreteľom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri vkladaní dát do objednávky. Objednávku kupujúci dokončí kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“).

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky) predtým, než prijatie objednávky potvrdí sám predávajúci.

3.7 Objednávka, ktorá bola zo strany kupujúceho dokončená, predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 

3.8 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá potvrdením prijatia objednávky, ktorú vytvoril kupujúci, zo strany predávajúceho. Toto potvrdenie je odoslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok vrátane reklamačného poriadku predávajúceho. Uzavretú zmluvu, vrátane kúpnej ceny tovaru, je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody predávajúceho a kupujúceho, alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v obchodných podmienkach uvedené inak. 

3.9 Predávajúci si vyhradzuje zmluvu s kupujúcim neuzavrieť, pokiaľ sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.11 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sa primerane použijú aj pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom telefónu (zákazníckej linky). V prípade, že kupujúci učiní objednávku prostredníctvom telefonického hovoru s predávajúcim, môže mu pri tvorení objednávky asistovať pracovník predávajúceho. Obsah objednávky je však v dispozícii kupujúceho, ten môže počas tvorby objednávky ľubovoľne meniť druh tovaru, ktorý si objednáva, ako aj jeho množstvo, a ďalej je na rozhodnutí kupujúceho, akú si zvolí dopravu a platbu za tovar. Objednávka je kupujúcemu potvrdená zo strany predávajúceho počas telefonického hovoru, pričom hovory sú nahrávané a uchovávané. Kúpna zmluva je uzavretá týmto potvrdením. 

Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné v textovej podobe na webovom rozhraní predávajúceho.

4. Príplatky v košíku
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je pri objednaní tovaru (ku konkrétnemu tovaru, prípadne ku všetkým položkám) v košíku oprávnený pridať tzv. checkbox, prostredníctvom ktorého predávajúci ponúkne kupujúcemu ďalšie možnosti vzťahujúce sa k objednávanému tovaru (napr. eko balenie, poistenie zásielky, predĺžená lehota na vrátenie a pod.). V prípade, že kupujúcí prejaví záujem objednať si doplnkovú službu, zaklikne predmetný checkbox, kedy zakliknutím checkboxu dôjde k rozšíreniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho práve o doplnkovú službu, a to vždy za príplatok, ktorého výšku je predávajúci povinný viditeľným spôsobom uviesť v checkboxe.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1 v hotovosti v kamennej predajni predávajúceho na adrese: Přímá 671, Zlín; Česká republika
4.1.2 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.3 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2800769239/2010, vedený u spoločnosti FIO banka (ďalej len „účet predávajúceho“);
4.1.4 bezhotovostne on-line prostredníctvom platobnej brány, ktorej prevádzkovateľom je tretia osoba, a teda prenos dát z platobnej karty kupujúceho zabezpečuje táto tretia osoba (on-line bankovníctvo);
4.1.5 bezhotovostne platobnou kartou;
4.1.6 prostredníctvom tretích osôb, ktoré sprostredkúvajú tzv. „odložené platby“ (prostredníctvom úveru od tretích osôb).

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade zmeny sadzby DPH je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho kúpne ceny vrátane aktuálnej sadzby DPH podľa zákonnej úpravy.

4.4 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Záloha môže byť zo strany predávajúceho požadovaná len po dohode s kupujúcim, a to hlavne v prípade, že ide o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé. 

4.5 V prípade platby v hotovosti v prevádzkarni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.6 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.7 Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.8 Predávajúci poskytuje svojim zákazníkom rôzne zľavové, darčekové, či iné poukážky. Použitie týchto poukážok sa riadi pravidlami, o ktorých predávajúci v každom konkrétnom prípade informuje. Aby mal kupujúci nárok na zľavu, musí byť zľavový kód v jeho objednávke. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Ak nie je stanovené inak, každú zľavu či darčekový poukaz možno použiť len jednorazovo. Zľava z ceny môže byť poskytnutá aj automaticky (bez zľavového kódu), a to kupujúcemu, ktorý má u predávajúceho používateľský účet.

4.9 Predávajúci vystaví ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru - predávajúci kupujúcemu zašle spoločne so zaslaným tovarom, a ďalej ho zašle aj v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.10 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.


 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci má v prípade uzavretia kúpnej zmluvy distančným spôsobom právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Toto právo vyplýva priamo zo zákona, konkrétne z ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť v predmetnej lehote (14 dní, ak nie je stanovené inak podľa zakúpeného príplatku) odoslané predávajúcemu, a to vrátane tovaru, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť on-line formulár na internetovej adrese (priamy link). Pokiaľ nebol využitý on-line formulár, potom je možné použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. V prípade nevyužitia formulára odporúča predávajúci kupujúcemu, aby pri komunikácii využil číslo objednávky, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci: 

- písomne na adresu predávajúceho Malotova 123, 763 02 Zlín, alebo
- písomne na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@oveckaren.sk

VÝMENA TOVARU:
Pre prípad, že kupujúci v zákonnej lehote 14 dní prejaví záujem o výmenu tovaru, bude postupovať podľa predchádzajúcich odstavcov. Teda odstúpi od zmluvy buď v lehote 14 dní, zároveň tovar vráti predávajúcemu a následne si objedná tovar nanovo podľa svojej požiadavky.

5.2 Právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku kupujúcemu v zákonom stanovených prípadoch neprislúcha. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že ku splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách  o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby. 

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim (pokiaľ nebol zaslaný už s písomným odstúpením). Tovar musí byť vrátený kompletne, najlepšie (nie však nutne) v pôvodnom obale. Vrátený tovar nesmie vykazovať známky opotrebovania či poškodenia. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, kupujúci plne nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.  

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dodanie tovaru, a to v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5 Lehota podľa čl. 5.1. je kupujúcemu poskytnutá na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť voči kupujúcemu nárok na náhradu škody (výška nároku sa odvíja od zníženia hodnoty tovaru). Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 Odstúpiť od zmluvy je možné i pred dodaním tovaru, a to na základe zrušenia objednávky. V prípade, že je objednávka zrušená pred začatím prepravy tovaru, zrušenie objednávky je bezplatné. 

5.7 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť pred dodaním tovaru, a to pokiaľ: 
- nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam, alebo
- vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.

5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne tohto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. Pokiaľ nedôjde k vráteniu darčeka zo strany kupujúceho, bude sa darčekový predmet považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie darčekového predmetu späť predávajúcemu dostatočne možné, má predávajúci nárok na peňažitú náhradu vo výške obvyklej ceny darčekového predmetu. 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácie, výmena tovaru kliknite : TU

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar kompletný. Tovar, ktorý je v e-shope deklarovaný ako „na sklade“, expeduje predávajúci do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, s výnimkou, ak by predávajúci pri konkrétnom tovare či pri konkrétnej objednávke uvádzal dlhšiu lehotu dodania. 

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

6.3 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky vymedzené v Reklamačnom poriadku, ide o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. Kupujúci môže v tom prípade voči predávajúcemu uplatňovať zákonné práva z chýb. 

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.3 Práva z chybného plnenia, ktoré môže kupujúci voči predávajúcemu požadovať, sú vymedzené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok. 


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, RIEŠENIE SPOROV

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Všetky ústne i písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však iba skúsenosti a znalosti, ktoré predávajúci získal sám, od výrobcu či svojho dodávateľa. Toto ujednanie dopadá i na on-line poradňu, ktorá je na webovom rozhraní dostupná, a prostredníctvom ktorej môže potenciálny kupujúci komunikovať s predajcom, a ďalej dopadá na skutočnosť, keď potenciálny kupujúci napíše predávajúcemu prostredníctvom webového rozhrania dotaz, ktorý je odoslaný z formulára na e-mailovú adresu predávajúceho.

8.4 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@oveckaren.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.5 Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). 

8.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvý raz. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line, platforma pre tento návrh sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

8.7 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. 


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1 Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

9.2 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu (Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov). 

9.3 Predávajúci má záujem na zisťovaní spokojnosti kupujúcich s nákupom. Spokojnosť zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a v rámci recenzií zaisťovaných portálom tovar.cz, do ktorých je jeho e-shop zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Dotazníky sú zasielané po každom nákupe z e-shopu, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti kupujúci neodmietne zaslanie tohto dotazníka alebo neodvolá svoj predtým udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúcich a analýz trhového postavenia využíva predávajúci týchto spracovateľov: 
9.3.1 prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu môže predávajúci na tieto účely odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu  Overené zákazníkmi dostupných tu. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.
9.3.2 prevádzkovateľ Zbozi.cz; ktorému je odovzdávaná e-mailová adresa kupujúceho a informácia o konkrétnom nákupe. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov prostredníctvom služby tovar.cz môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku, buď priamo v nákupnom košíku alebo kliknutím na odkaz v doručenom e-maile s dotazníkom. Podmienky služby Zbozi.cz sú dostupné tu

 

10. DORUČOVANIE

10.1 V prípade doručovania písomností medzi zmluvnými stranami sa za doručovaciu adresu považujú sídlo predávajúceho a adresa bydliska kupujúceho uvedená v objednávke.

10.2 Predávajúci i kupujúci berú výslovne na vedomie, že im môže byť doručované prostredníctvom ich e-mailových adries. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zhodnú na tom, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

11.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4 Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa aplikujú obchodné podmienky v znení, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.

11.5 Prílohu obchodných podmienok tvoria Reklamačný poriadok a Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.6 Kontaktné údaje predávajúceho: 
- adresa na doručovanie: Malotova 123, 760 01 Zlín, Česká republika
- adresa elektronickej pošty: info@oveckaren.sk
- telefón  + 421 221 201 323


Tieto obchodné podmienky sú účinné od 4. 2. 2024.
Konateľ spoločnosti Czech Wool company s.r.o.

Poučenie o právach spotrebiteľa

Naša spoločnosť Czech Woolcompany s.r.o., so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ: 039 22 391, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 87406, tel.: +421 221 201 323, e-mail: info@oveckaren.sk (ďalej aj ako „spoločnosť“) týmto poskytuje svojim potenciálnym zákazníkom, ktorí sú v postavení spotrebiteľa podľa § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „OZ“), a ktorých jednanie so spoločnosťou smeruje k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie a prípadne aj montáž kupujúcim objednaného tovaru, nasledujúce poučenie v zmysle § 1811 a nasl. OZ (ďalej aj ako „Poučenie“).

Definície pojmov:

-Spotrebiteľská zmluva je zmluva, pokiaľ sú jej zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ. 

-Spotrebiteľ je v zmysle § 419 OZ každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. 

-Podnikateľom je v zmysle § 420 OZ osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pre účely ochrany spotrebiteľa a pre účely § 1963 OZ sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá vystupuje menom alebo na účet podnikateľa.

-Kupujúcim sa pre účely tohto Poučenia rozumie spotrebiteľ, ktorý so spoločnosťou uzatvára kúpnu zmluvu.

-Tovarom sa pre účely tohto Poučenia rozumie predmet kúpnej zmluvy.


Ak dôjde medzi spoločnosťou a kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy a súčasťou kúpnej zmluvy budú dohody odchylné od tohto Poučenia, majú prednosť dohody obsiahnuté v kúpnej zmluve.

 

I. Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností

1. Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností sa uvádza na webových stránkach spoločnosti na adrese www.oveckaren.sk v sekcii „Produkty“, a to jednotlivo pri každom tovare, prípadne odkazom - prelinkom na ďalšie internetové stránky (výrobcu, distribútora, a pod.). V prípade uzavretia zmluvy iným spôsobom (napr. e-mailovou komunikáciou) je označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností uvedený v ponuke spoločnosti, ktorá je kupujúcemu odovzdaná (napr. zaslaná na jeho komunikačný e-mail) pred uzavretím zmluvy.

 

II. Cena tovaru, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných peňažitých plnení

1. Cena tovaru zodpovedá cene uvedenej v platnom cenníku tovaru, ktorý je k dispozícii u spoločnosti na vyžiadanie. 

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny cien pred uzavretím kúpnej zmluvy, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, a to kedykoľvek pred uzavretím kúpnej zmluvy. Cena tovaru môže byť ďalej zmenená v prípade požiadaviek kupujúceho na inú kvalitu či rozsah tovaru. O prípadnej zmene ceny tovaru je spoločnosť povinná kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy informovať.

3. Cena tovaru je vždy konečná, v príslušnej mene, vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy či prípadnej dobierky, ktorá bude zobrazená až v poslednej fáze nákupu v košíku. V cene tovaru nie sú ďalej zahrnuté náklady spojené s prípadnou reklamáciou. Tieto ďalšie náklady budú k cene tovaru pripočítané po uzatvorení zmluvy.

4. Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúkať kupujícim tzv. príplatky. Spoločnost je pri objednaní tovaru (ku konkrétnemu tovaru, prípadne ku všetkým položkám) v košíku oprávnená pridať tzv. checkbox, prostredníctvom ktorého Spoločnosť ponúkne kupujúcemu ďalšie možnosti vzťahujúce sa k objednávanému tovaru (napr. eko balenie, poistenie zásielky, predĺžená lehota na vrátenie a pod.). V prípade, že kupujúcí prejaví záujem objednať si doplnkovú službu, zaklikne predmetný checkbox, kedy zakliknutím checkboxu dôjde k rozšíreniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho práve o doplnkovú službu, a to vždy za príplatok, ktorého výšku je Spoločnosť povinná viditeľným spôsobom uviesť v checkboxe.

III. Spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia

1. Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi: 
- v hotovosti v prevádzkarni spoločnosti na adrese: Přímá 671, Zlín 760 01, Česká republika
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke alebo prepravcom
- bezhotovostne na bankový účet spoločnosti č. ú. 4277589389/0800, vedený v Českej sporiteľni, a.s., IBAN: CZ25 0800 0000 0042 7758 9389; BIC/SWIFT: GIBACZPXXXX
- bezhotovostne platobnou kartou

2. V prípade objednania tovaru prostredníctvom e-mailu si kupujúci zvolí spôsob platby pred podaním záväznej ponuky alebo pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Záväzky ohľadne predaja tovaru spoločnosť plní na adrese prevádzkarne: Přímá 671, Zlín 760 01, Česká republika, kde si kupujúci môže zakúpený tovar osobne prevziať v otváracích hodinách od pondelka do soboty od 9:00 h do 19:00 h, príp. na inej adrese vopred dohodnutej s kupujúcim, zakúpený tovar je možné po dohode s kupujúcim odoslať aj prostredníctvom prepravnej spoločnosti na náklady kupujúceho na ním uvedenú adresu.

4. Spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia si volí kupujúci sám, pričom bez súhlasu spoločnosti už následne nie je možné zvolený spôsob meniť.

5. Spoločne s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške platnej cenovej ponuky spoločnosti.

 

IV. Náklady na dodanie, a pokiaľ tieto náklady nie je možné stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované

1. Náklady na dodanie tovaru objednaného cez e-shop spoločnosti sú pri jednotlivých spôsoboch dodania uvedené v rámci objednávky tovaru.  Náklady sú účtované kupujúcemu podľa toho, aký spôsob dodania tovaru si zvolí. Spôsob dodania a tým i náklady na dodanie si volí kupujúci aj v prípade uzavretia kúpnej zmluvy iným spôsobom (napr. prostredníctvom e-mailu). Voľbou spôsobu dodania kupujúci zároveň súhlasí s príslušnými nákladmi na dodanie, ktoré musí uhradiť za dodanie tovaru.

2. Pokiaľ výšku týchto nákladov nie je možné stanoviť vopred, spoločnosť je oprávnená tieto náklady účtovať dodatočne podľa § 1811 ods. 2 písm. e) OZ.

 

V. Údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv

A. Všeobecné ustanovenia
1. V rámci tohto čl. V. stanovuje spoločnosť postup pre uplatnenie práva z chybného plnenia, podmienky jeho uplatnenia, podmienky odstúpenia od zmluvy a ďalšie otázky súvisiace s reklamáciou tovaru, pokiaľ je v zmluve na reklamáciu odkazované. 

2. Podmienky uvedené v tomto čl. V. Poučenia sú okamihom uzavretia kúpnej zmluvy záväzné pre spoločnosť 
i kupujúceho a obe strany sa zaväzujú týmito podmienkami riadiť. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru potvrdzuje kupujúci to, že sa s týmito podmienkami náležite oboznámil a zároveň súhlasí so znením týchto podmienok, so záručnými podmienkami spoločnosti a zároveň sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie. V opačnom prípade sa lehoty pre reklamáciu tovaru nutne predlžujú o lehotu, po ktorú nebola táto súčinnosť poskytnutá. 

3. Predmetom reklamácie sa pre účely tohto Poučenia rozumie tovar podľa uzavretej kúpnej zmluvy.

B. Prevzatie tovaru
1. Kupujúci je povinný si prezrieť s vynaložením náležitej starostlivosti tovaru pri jeho prevzatí. Pokiaľ kupujúci zistí chybu tovaru, je povinný reklamovať chybu bez zbytočného odkladu, akonáhle chybu objaví alebo akonáhle sa chyba prejaví. Pokiaľ sa chyba prejaví v priebehu jedného roku od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri jej prevzatí, ibaže by to povaha veci alebo chyby vylučovala.

C. Akosť tovaru pri prevzatí a zodpovednosť spoločnosti za chybu tovaru
1. Podľa § 2095 OZ spoločnosť odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a vyhotovenie dohodnuté, plní spoločnosť v akosti a vyhotovení vhodných pre účel zrejmý zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.

2. V súlade s § 2161 ods. 1 OZ spoločnosť zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá chyby, menovite, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli v kúpnej zmluve, ak takáto dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré spoločnosť alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru,
- sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie spoločnosť uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle využíva,
- tovar zodpovedá akosti alebo dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere či hmotnosti podľa kúpnej zmluvy,
- tovar zodpovedá právnym predpisom.

3. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. 

4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chýb, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare, v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Ustanovenia tohto odseku sa nepoužijú:
- pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
- na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
- pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
- ak to vyplýva z povahy tovaru. 

D. Práva z chybného plnenia
1. Tovar je chybný, ak nemá vlastnosti uvedené v ods. C. 1. tohto článku, alebo ak spoločnosť dodá iný tovar. Za chybu sa považujú i chyby v dokladoch nutných pre používanie tovaru.

2. Podľa § 2106 OZ, ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
b) na odstránenie chyby opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci oznámi spoločnosti, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu spoločnosti; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak spoločnosť neodstráni chyby v primeranej lehote či ak kupujúcemu oznámi, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho odseku tohto článku.

3. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže spoločnosť dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže spoločnosť odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak spoločnosť neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu spoločnosti.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. To neplatí,
a) ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,
b) ak kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby,
c) ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval, alebo vec pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vráti kupujúci spoločnosti, čo ešte vrátiť môže, a dá spoločnosti náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

5. Ak kupujúci neoznámil chybu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vlastnosti uvedené v ods. C. 2. tohto článku, má kupujúci právo i na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, predovšetkým ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade neodstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne využívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci i právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu spoločnosť nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že spoločnosť nezaistí nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

8. Ak má tovar chybu, z ktorej je spoločnosť zaviazaná, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o použitý tovar, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. 

9. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

E. Miesto a spôsob reklamácie

1. Predávajúci preferuje, aby sa práva z chyby uplatňovali u spoločnosti najmä elektronicky, a to najlepšie prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webových stránkach spoločnosti (https:///www.oveckaren.sk/reklamacia-tovaru/) alebo na adrese spoločnosti slúžiacej na reklamáciu a výmenu tovaru: Malotova 5656, Zlín 760 0, alebo e-mailom: info@oveckaren.sk (akýkoľvek z týchto spôsobov ďalej iba “uplatnenie reklamácie”). Práva z chýb možno uplatniť rovnako telefonicky na tel.: +421 221 201 323 ako aj osobne v predajniach spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom. Pokiaľ kupujúci uplatnil reklamáciu, spoločnosť mu bezodkladne vystaví písomné potvrdenie o tom, kedy právo na reklamáciu bolo uplatnené, charakteristiku vyčítanej chyby, rovnako aj spôsob jej vybavenia a dobu jej trvania.

2. Kúpu tovaru je kupujúci oprávnený preukázať kúpnou zmluvou, odovzdávacím protokolom, prípadne dodacím listom, ktorými bude doložené, že reklamovaný tovar bol dodaný spoločnosťou, príp. iným vierohodným spôsobom. Chyba, ktorá je predmetom reklamácie, musí byť jasne a čo najpresnejšie špecifikovaná a vpísaná do reklamačného protokolu, hlavne jej popisom a uvedením spôsobu, akým sa chyba prejavuje.

F. Vybavenie reklamácie

1. Spoločnosť rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezaratúva doba potrebná na odborné posúdenie chyby. 

2. Spoločnosť sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Spoločnosť so súhlasom kupujúceho môže predĺžiť vyššie uvedené lehoty o dobu nevyhnutne potrebnú v prípadoch, kedy:
a) nie je možné vzhľadom k charakteru chyby, resp. miesta jej výskytu bezpečne vykonať všetky úkony, spojené s odstránením oprávnenej reklamácie (priebeh iných prác v mieste reklamácie, ktoré nedovoľujú splnenie lehoty a pod.),
b) nie je možné vplyvom nepredvídateľných skutočností ovplyvnených vyššou mocou nastúpiť k plneniu úkonom spojených s reklamačným riadením.

V týchto prípadoch, kedy nie je možné vykonať všetky potrebné úkony spojené s riešením reklamácie, nie je spoločnosť v omeškaní s jej vybavením a táto doba nie je započítavaná do vyššie uvedených lehôt, ak budú s vyššie uvedením spôsobom kupujúci súhlasiť.

4. Vybavenie reklamácie v sebe zahrnuje aj vyrozumenie kupujúceho o výsledku reklamácie. Spoločnosť teda v zákonnej lehote (ak nie je dohodnutá dlhšia lehota) vyrozumie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Môže pri tom využiť akékoľvek technické prostriedky a formu (e-mail, telefón, SMS a pod.).

5. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu spoločnosti meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

1. Ak bola kúpna zmluva uzavretá mimo obchodné priestory spoločnosti alebo prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku (napr. internet), má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

2. Kupujúci je povinný zaslať odstúpenie od zmluvy spoločnosti v písomnej forme (a to i formou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na adrese: www.oveckaren.sk  a to buď na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom: info@oveckaren.sk 

3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, zašle alebo odovzdá spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prevzal.

4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku, je povinný uhradiť spoločnosti náklady spojené s vrátením tovaru a ak bola kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, tak náklady za vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý spoločnosť ponúka, vráti spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo dokáže, že tovar spoločnosti odoslal.

7. Kupujúci zodpovedá spoločnosti len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať so zreteľom na jeho povahu a vlastnosti.

8. Spoločnosť prevezme tovar od kupujúceho v jeho domácnosti na svoje náklady, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej mimo obchodné priestory spoločnosti, tovar bol dodaný do domácnosti kupujúceho v okamihu uzavretia zmluvy a povaha tovaru ho neumožňuje odoslať obvyklou poštovou cestou.

9. Kupujúci však nemôže od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku odstúpiť, ak je predmetom kúpnej zmluvy:
a) dodávka tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle spoločnosti a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
b) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,
c) dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
d) dodávka tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
e) oprava alebo údržba uskutočnená v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného uskutočnenia iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
f) dodávka tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
g) dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ kupujúci porušil ich pôvodný obal,
h) dodávka novín, periodík alebo časopisov,
i) dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spoločnosť pred uzavretím zmluvy oznámila kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
j) dodávka potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do domácnosti kupujúceho alebo do iného miesta, ktoré kupujúci určil,
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

 

VII. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku

1. Spoločnosť neúčtuje kupujúcemu žiadne náklady na prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúcemu však môžu byť účtované náklady na prostriedok komunikácie na diaľku v sadzbe stanovenej jeho poskytovateľom služieb komunikácie na diaľku.

 

VIII. Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, informácie o spracovaní osobných údajov

1. V prípade, že medzi kupujúcim a spoločnosťou dôjde ku sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, ktorá je zároveň orgánom štátneho dozoru. Kupujúci môže využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá bola zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Spoločnosť je oprávnená spracovávať osobné údaje kupujúceho získané v súvislosti so vznikom, trvaním 
a zánikom kúpnej zmluvy. Pre účely kúpnej zmluvy znamená spracovanie osobných údajov kupujúceho najmä zhromažďovanie, používanie, uchovávanie, ukladanie na nosiče dát, úpravu alebo pozmeňovanie, blokovanie či likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej jen „GDPR“) a zavedení opatrení na zaistenie súladu postupov spoločnosti s GDPR a so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, nájde kupujúci na stránke (priamy odkaz). Kupujúci bol pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito informáciami (Pravidlami ochrany a spracovania osobných údajov) oboznámený.

 

IX. Informácie poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvy za použitia elektronických prostriedkov

1. Spoločnosť týmto informuje spotrebiteľa, že uzavretá kúpna zmluva bude uložená v mieste sídla spoločnosti. Na to, aby sa mohol spotrebiteľ s uzavretou kúpnou zmluvou zoznámiť, je potrebné,  aby najprv spoločnosť požiadal o sprístupnenie zmluvy, a to písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo e-mailom na e-mail spoločnosti: info@oveckaren.sk

2. Technické kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sú nasledujúce:
- kupujúci vyplní v rámci kontaktného formulára pri konkrétnom tovare v sekcii „Produkty“ na internetovej stránke www.oveckaren.sk svoje kontaktné údaje, vyplní stručne správu o tom, že má záujem o daný typ tovaru a učiní dopyt po danom tovare tak, že klikne na tlačidlo „Odoslať“,
- predávajúci zašle kupujúcemu na jeho kontaktný e-mail, ktorý kupujúci uviedol do kontaktného formulára, ponuku s cenou za daný tovar,
- kupujúci potvrdí e-mailom predávajúcemu, že ponuku akceptuje.

3. Kúpna zmluva môže byť uzavretá aj v písomnej podobe, prípadne s využitím telefónu, pričom strany dohodnú všetky podstatné náležitosti zmluvy.

4. Chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky je možné zistiť pomocou dotazu na e-mail info@oveckaren.sk ,pričom tieto chyby je možné opraviť najneskôr do siedmich (7) dní od podania objednávky.

5. Spoločnosť nie je viazaná žiadnym z kódexov správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.

Reklamačný poriadok

Czech Wool Company s.r.o.
IČO: 039 22 391
DIČ: (CZ03922391)
so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika
zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 87406
 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) spoločnosti Czech Woolcompany s.r.o., IČO: 039 22 391, DIČ: (CZ03922391), so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika (ďalej len „predávajúci“ alebo „Czech Wool Company“) stanovuje postup pre uplatnenie práva z chybného plnenia, podmienky ich uplatnenia, podmienky odstúpenia od zmluvy a ďalšie otázky súvisiace s reklamáciou Tovaru, pokiaľ je naň odkázané vo všeobecných obchodných podmienkach zo dňa 4. 2. 2024 (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ust. § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a vzťahuje sa na všetky výrobky a Tovar, ktoré boli kupujúcim zakúpené podľa uzavretej kúpnej zmluvy v internetovom obchode umiestnenom na internetovej adrese www.oveckaren.sk (ďalej len „e-shop“) a riadne reklamované. 

2. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti z chybného plnenia pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia, ako je vymedzené vo VOP. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a ktorý teda splňuje náležitosti vymedzené v čl. 1.1. a 1.2 VOP, je ďalej označovaný len ako „kupujúci“. 

3. Tento reklamačný poriadok je okamihom uzavretia Zmluvy záväzný pre predávajúceho i kupujúceho a obe strany sa zaväzujú ním riadiť. Uzavretím Zmluvy a prevzatím potvrdzuje kupujúci to, že sa s reklamačným poriadkom patrične zoznámil a zároveň súhlasí so znením tohto Reklamačného poriadku, so záručnými podmienkami predávajúceho a zároveň sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie.

4. Predmetom reklamácie sa pre účely Reklamačného poriadku rozumie Tovar, ktorý bol predmetom kúpy podľa uzavretej Zmluvy (ďalej len „Tovar“). 

 

Článok II.
Prevzatie Tovaru

1. Kupujúci je povinný prezrieť si Tovar s vynaložením patričnej pozornosti už pri prevzatí. Ak kupujúci zistí nedostatky Tovaru, je povinný tieto nedostatky reklamovať bez zbytočného odkladu, hneď ako chybu objaví či keď sa chyba prejaví. Prípadné oneskorenie s reklamáciou chýb Predmetu kúpy môže mať za následok znehodnotenie Predmetu kúpy a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie. V prípade, že kupujúci túto prehliadku zanedbá (alebo ak nezaistí prehliadku Predmetu kúpy), ihneď potom, keď naň prejde nebezpečenstvo škody na veci, môže uplatniť nárok z chybného plnenia len v prípade, ak nad všetku pochybnosť dokáže, že Tovar mal chyby už v čase prechodu nebezpečenstva škody.  

 

Článok III.
Akosť pri prevzatí a zodpovednosť predávajúceho za chyby

1. predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že Tovar nemá chyby, 

2. Tovar nie je chybný, najmä ak v čase, keď kupujúci Tovar prevzal:
a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli v Zmluve, ak chýba takáto dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu Predmetu kúpy,
b) sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na aký sa Tovar tohto druhu obvykle využíva,
c) Tovar zodpovedá akosti alebo dohodnutej vzorke či predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere či hmotnosti podľa Zmluvy, a
e) Tovar zodpovedá právnym predpisom.

3. Pokiaľ má prevzatý Tovar nedostatky, ide o chyby Tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. Kupujúci potom môže voči predávajúcemu uplatňovať zákonné práva z chýb.

4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia Tovaru (ďalej len „záručná lehota“) podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny. Ak to nie je povahe chyby neúmerné (predovšetkým ak nie je možné chybu bez zbytočného odkladu odstrániť), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, ak sa chyba týka len tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena Tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

5. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí.

6. Predávajúci nie je povinný požiadavke kupujúceho založenej na práve z chybného plnenia vyhovieť, pokiaľ dokáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe Tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebovania Tovaru alebo nedodržaním návodu na použitie.

7. V prípade, že Tovar má pri prevzatí chyby, má kupujúci právo i na dodanie nového Tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka len súčasti Tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, predovšetkým ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového Tovaru alebo na výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže Tovar poriadne využívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, v takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

8. Ak kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo že by uskutočnenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

 

Článok IV.
Miesto a spôsob reklamácie

1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne, a to najmä prostredníctvom formulára dostupného na webových stránkach spoločnosti (odkaz tu) alebo na adrese spoločnosti slúžiacej na reklamáciu a výmenu Tovaru: Malotova 123, Zlín 760 01, Česká republika, alebo e-mailom: info@oveckaren.sk.

2. Kúpu Tovaru je kupujúci oprávnený preukázať Zmluvou alebo faktúrou, ktorými bude doložené, že reklamovaný Tovar bol predaný predávajúcim, príp. iným vierohodným spôsobom. Chyba, ktorá je predmetom reklamácie, musí byť jasne a čo najpresnejšie špecifikovaná, predovšetkým jej popísaním a uvedením spôsobu, akým sa chyba prejavuje. Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že pri uplatnení práv z chýb nebude vyhotovený reklamačný protokol, ale tento je nahradený vyplnením on-line formulára kupujúcim, ktorý je dostupný na adrese https://www.oveckarna.sk/nacteni-objednavky/returns/ či iným písomným prípisom obsahujúcim špecifikáciu Tovaru a jeho chýb. 

3. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu, predávajúci mu neodkladne vystaví písomné potvrdenie o tom, kedy bolo právo na reklamáciu uplatnené, charakteristiku vytýkanej chyby, rovnako ako aj spôsob vybavenia reklamácie.

Článok V.
Lehoty pre uplatnenie reklamácie 

1. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z chýb, ktoré sa vyskytnú na Predmete kúpy, v záručnej lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. Pri použitom Tovare je možné lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov; takéto skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. 

2. Pre prípad vybavenia reklamácie výmenou jednotlivých súčastí Predmetu kúpy nebeží nová lehota, v tomto prípade bude stále rozhodujúca lehota pri prevzatí pôvodného Predmetu kúpy kupujúcim.

 

Článok VI.
Práva z chybného plnenia

1. Ustanovenia článkov III. sa nepoužívajú pokiaľ:
a) Tovar trpí chybou, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) Ide o opotrebenie Tovaru, ktoré vznikne jeho obvyklým užívaním,
c) Ak je chyba Tovaru spôsobená konaním kupujúceho či osôb, ktoré spoločne s ním Tovar používajú,
d) ide o použitý tovar, pri ktorom sa vyskytne vada zodpovedajúca miere jeho používania alebo opotrebenia.

2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré na Tovare vznikli v záručnej lehote (prípadne v období použiteľnosti, ktorá bola garantovaná na obale Tovaru alebo v reklame na Tovar). Chyby Tovaru sú rozdelené podľa toho, či spôsobujú podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy, pričom za podstatné sa považuje také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

3. Ak má Tovar chybu, ktorá spôsobuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci právo požadovať:
a) odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) bezplatné odstránenie chyby opravou;
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Učinenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote či ak kupujúcemu oznámi, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Zmluvy odstúpiť. 

5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na:
a) odstránenie chyby, alebo na 
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny. 
Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním nového Tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni chybu Tovaru včas alebo chybu Tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Učinenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

6. Kupujúci stráca právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že chybu veci neoznámil včas. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy ani požadovať dodanie nového Tovaru, ak ho nemôže vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. Druhá veta tohto dohovoru neplatí:
a) ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby Tovaru,
b) ak kupujúci použil Tovar ešte pred objavením jeho chyby,
c) ak kupujúci nezapríčinil nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím.

7. V prípade, že chyba Tovaru bola vyriešená tak, že kupujúcemu bol dodaný nový Tovar, kupujúci je povinný predávajúcemu vrátiť pôvodne dodanú vec, a to na náklady predávajúceho.  

8. Právo z chybného plnenia nenáleží kupujúcemu, pokiaľ kupujúci o chybe Predmetu kúpy vedel a/alebo chybu Tovaru sám spôsobil tak, že nedodržal postupy a/alebo záväzné odporúčania predávajúceho a/alebo došlo k fyzickej úprave tohto Tovaru kupujúcim a jeho poškodeniu. Ďalej nenáleží kupujúcemu právo z chybného plnenia, pokiaľ:
a) je chyba na Tovare v čase prevzatia a pre takú chybu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny alebo ak bol Tovar zakúpený ako použitý,
b) bola chyba spôsobená neodbornou a/alebo nesprávnou inštaláciou, obsluhou, údržbou, používaním či zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) chyba na Tovare vznikla opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy Predmetu kúpy,
d) ide o použitý Tovar a chyba zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal Tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim,
e) mechanické poškodenie Tovaru,
f) Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo nesprávnym používaním, 
g) ide o chybu Tovaru, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny daného Tovaru.

 

Článok VII.
Vybavenie reklamácie

1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. 

2. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ Predávajúci považuje za potrebné, je oprávnený vyzvať Kupujúceho po uplatnení reklamácie k súčinnosti pri dodaní tovaru späť Predávajúcemu. Prípadná doba, po ktorú Kupujúci neposkytuje svoju súčinnosť, sa nezapočítava do lehoty k vybaveniu reklamácie.

3. Predchádzajúci odsek nevylučuje možnosť predávajúceho a kupujúceho dohodnúť sa individuálne a v konkrétnom prípade na predĺžení lehoty na vybavenie reklamácie. 

4. Vybavenie reklamácie v sebe zahrnuje aj vyrozumenie kupujúceho o výsledku reklamácie. Predávajúci teda v zákonnej lehote (ak nie je dohodnutá dlhšia lehota) vyrozumie kupujúceho spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie. Môže pritom využiť akékoľvek technické prostriedky a formu (e-mail, telefón, SMS a pod.).

5. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

6. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

 

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. V prípade diskrepancie medzi ustanoveniami Zmluvy a Reklamačného poriadku bude mať prednosť úprava použitá v Zmluve.

2. V otázkach neupravených Reklamačným poriadkom sa bude v danom prípade postupovať podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „NOZ“).

3. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľov predávajúci oznamuje, že kupujúci spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo Zmluvy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Táto vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

4. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 4. 2. 2024. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

V Zlíne dňa 4. 2. 2024
Konateľ spoločnosti Czech Woolcompany s.r.o.

Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk

Farebné varianty

Vyberte veľkosť

Bééé, ja som Dorotka,

nerada ruším, ale potrebujem od vás kopýtko na to, že môžem zaznamenávať, ako sa vám páči v Ovečkárni. Len takto sa vám totiž budem môcť venovať so starostlivosťou, ktorú si zaslúžite. Na svoje kopýtko vám môžem odprisahať, že všetko čo zistím, u mňa zostane v bééézpečí.

Nastavenie

Bééériem si na starosť vašu spokojnosť. Dajte mi vedieť, s ktorými cookies môžem pracovať a pamätajte si, prosím, že zmeny v nastaveniach sa prejavia iba pre prehliadač, ktorý práve používate. Svoje preferencie môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť v pätičke webu.

Viac informácií o tom, aké dáta Ovečkáreň ukladá, nájdete tu.

Technické cookies sú nééévyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých jeho funkcií.

Umožňujú mi ukazovať vám huňatú ponuku na základe vašich preferencií. Tiež mi dovoľujú zobrazovať vám na webe len to, čo vás naozaj zaujíma.

Pomáhajú mi hľadať chyby a merať výkon webu. Vďaka nim sa môžem starať o to, aby ste s nákupom v Ovečkárni boli vždy spokojní.

Tieto cookies sú bééézvadné. Okrem webu sa s vami totiž môžem stretávať aj na sociálnych a reklamných sieťach, kde sa starám, aby pre vás reklamy boli zaujímavé.