👟 15% zľava na obuv. Kód: OBUV15. Neplatí pre značky Be Lenka a Barebarics. 🩴

Lokálna a udržateľná výroba

Doprava zadarmo od 89 €

Až 60 dní na vrátenie tovaru

Objednajte si aj telefonicky

Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk
Výrobky z ovčej vlny - Ovečkárna.sk
Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk

PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

 

Tieto pravidlá pre ochranu a spracovanie osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) popisujú, ktoré osobné údaje klientov, ktorí sú fyzickými osobami, príp. i ostatných klientov vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré za ne vystupujú (ďalej len „Subjekt údajov“), sú spracovávané pri činnosti spoločnosti Czech Woolcompany s.r.o., so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ: 039 22 391, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 87406 (ďalej len „Správca“).

Tieto Pravidlá stanovujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, keď využívate naše služby, a zároveň spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené.  Nájdete tu i vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať. Týmto Vás teda nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac osobitých prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, príp. kategóriám subjektov:

- zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári za účelom dodania tovaru, týmito dopravcami sú: 
  - Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999
  - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 260 87 961; 

- prevádzkovateľovi hodnotiaceho portálu Heureka.sk (spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774), a to v prípade uskutočneného nákupu u Správcu, za podmienok, ktoré sú stanovené ve všeobecných obchodných podmienkach týkajúcich sa predmetného nákupu, 

- prevádzkovateľovi hodnotiaceho portálu Zbozi.cz (spoločnosť Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685), a to v prípade uskutočneného nákupu u Správcu, za podmienok, ktoré sú stanovené ve všeobecných obchodných podmienkach súvisiacich s predmetným nákupom,

- vydavateľovi platobnej karty, a to v prípade uskutočneného nákupu u Správcu, keď bolo za tovar platené prostredníctvom platobnej karty. 

 

Ďalej je správca oprávnený odovzdať osobné údaje v súvislosti so správou informačných systémov a ďalej spojené s marketingovými službami, a to týmto príjemcom: 
- wpj s.r.o., IČO: 288 60 608
- MERVIN, s.r.o., IČO: 262 39 884
- Facebook Ireland Limited, IE9692928F
- Google Ireland Limited, IE6388047V
- Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727
- Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685
- Fragile media s. r. o., IČO: 28212797
- Incomaker s.r.o., IČO: 04161301

 

Osobné údaje Subjektu údajov sú ďalej odovzdávané nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- dodávatelia Správcu,
- zamestnanci Správcu,
- osoby v inom zmluvnom vzťahu so Správcom (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb, advokátske kancelárie, spolupracujúci hypoteční poradcovia),
- finančné inštitúcie a poisťovne,
- štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Správca sa zaväzuje osobné údaje Subjektov údajov neposkytnúť iným než hore vymedzeným spracovateľom a príjemcom. 

 

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje Subjektu údajov:
- adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu Subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, príp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzkarne, doručovacia adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie),
- číslo občianskeho preukazu či pasu, orgán, ktorý doklad totožnosti vydal, dobu platnosti dokladu, prípadne aj kópiu dokladu totožnosti,
- popisné údaje (napr. bankové spojenie, platobné informácie či informácie o kreditnej karte),
- obrázky, fotografie a videá,
- prihlasovacie informácie k účtu, vrátane mena, pod ktorým na internete Subjekt údajov vystupuje, hesla a jedinečného používateľského ID,
- údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
- osobné nastavenie (preferencie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používania cookies zo strany Subjektu údajov,
- ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy,
- ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

Nad rámec vyššie uvedeného Správca spresňuje, aké údaje sú spracovávané, a to v súvislosti so správaním Subjektu údajov: 

1) Návšteva webových stránok 

V prípade, že ktokoľvek navštívi webovú stránku Správcu, súhlasí táto osoba s tým, že v priebehu jej návštevy stránky sú o nej zhromažďované informácie, ako sú IP adresa, nastavenie prehliadača a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky vrátane času návštevy. Správca monitoruje pohyb osoby na webových stránkach, najmä to, na aké odkazy je klikané. To všetko činí správca za účelom personalizácie zobrazovaného obsahu. Pri návšteve webových stránok sú zároveň do internetového prehliadača návštevníka ukladané tzv. cookies, ktoré sú následne Správcom čítané. 

2) Nákup tovaru v e-shope

Najčastejšie poskytovanými údajmi sú tie údaje, ktoré sú získané prostredníctvom formulára na objednanie tovaru či iných služieb na webovom rozhraní Správcu. Sú to predovšetkým údaje nutné na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie podľa nej (identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – zakúpený tovar, objem poskytnutých služieb, zákaznícky segment). Správca výslovne oznamuje, že v prípade nákupu tovaru, ktorý súvisí so zdravím, nedochádza ku spracovaniu údajov o zdravotnom stave, pretože samotný nákup určitého charakteru tovaru nevypovedá o zdravotnom stave, a Správca nezisťuje, pre koho je produkt určený. 

3) Používateľský účet – „registrácia do Ovčej rodiny“

V prípade, že si subjekt údajov želá využívať výhody používateľského účtu, je nutné sa doň zaregistrovať. Používateľský účet je zabezpečený heslom, ktoré je zvolené Subjektom údajov. Správca k tomuto heslu nemá prístup, a v prípade jeho straty teda nie je schopný ho Subjektu údajov zaslať, je len schopný vygenerovať formulár na vloženie nového hesla. Subjekt údajov má v rámci svojho používateľského účtu prístup ku svojim osobným údajom a môže ich prípadne upraviť. V rámci používateľského účtu môže Subjekt údajov nazerať do histórie zrealizovaných objednávok, zakúpených produktov, i do nedokončených objednávok, pričom nedokončená objednávka zostáva uložená i do doby opätovného prihlásenia do používateľského účtu. Subjekt údajov si ďalej môže ukladať svoje obľúbené produkty. V prípade, že je Subjekt údajov registrovaný do Ovčej rodiny, sú spracovávané identifikačné údaje, kontaktné údaje, demografické údaje, prihlasovacie údaje (bez skutočného hesla), a údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy, a to vrátane reklamácií a vráteného tovaru. 

4) Odoberanie obchodných oznámení – „inšpirácie do Vašej schránky“

Subjekt údajov sa môže vo webovom rozhraní www.oveckaren.sk prihlásiť na odber obchodných oznámení. Odber týchto oznámení je následne možné vždy odmietnuť, a to prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je v pätičke každého e-mailu, ktorý tieto obchodné oznámenia obsahuje. Správca v tomto prípade spracováva identifikačné údaje, kontaktné údaje a demografické údaje. 

5) Využitie služby „Ovečka vám postráži dostupnosť“ 

V prípade, že tovar v e-shope Správcu nie je na sklade, potenciálny kupujúci si môže nastaviť sledovanie dostupnosti. V takom prípade potom pri obnovení dostupnosti tovaru informuje Subjekt údajov na jeho e-mailovej adrese, ktorá je z tohto dôvodu spracovávaná. 

6) Prepojenie webovej stránky Správcu so sociálnymi sieťami

Správca ponúka Subjektom údajov prepojenie ich sociálnych sietí s webovou stránkou Správcu. Ide o automatické prihlásenie do používateľského účtu (tzv. rýchla registrácia), ale aj o možnosť zdieľať články zo Správcovho blogu na sociálne siete Subjektu údajov. Prepojenie je možné kedykoľvek zrušiť. Subjekty údajov berú na vedomie, že táto funkcionalita je podporovaná vďaka tzv. sociálnym pluginom. Po prepojení sa potom na sociálnych sieťach Subjektu údajov či na iných webových stránkach môže zobrazovať cielená reklama Správcu. 

7) Kontakt prostredníctvom zákazníckej linky 

V súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom telefónnej zákazníckej linky uchováva Správca predovšetkým záznamy telefónnych hovorov, ktoré sú monitorované. Spracovávané sú ďalej všetky osobné údaje, ako je vymedzené v bode 2) tejto sekcie („Nákup tovaru v e-shope“). V prípade, že Subjekt údajov oznámi pracovníkovi údaj o svojom zdravotnom stave, tento údaj je uchovaný len v rámci záznamu, nedochádza však k jeho osobitnému spracovaniu. 

8) Udelenie hodnotenia na hodnotiacich portáloch 

V prípade, že Subjekt údajov neodmietne zaslanie dotazníka spokojnosti, po uskutočnenom nákupe mu môže byť tento dotazník na jeho e-mailovú adresu zaslaný. Je čisto na rozhodnutí Subjektu údajov, či hodnotenie vyplní, pričom v prípade vyplnenia sú spracovávané kontaktné údaje a údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy. 

 

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov pre účely:
a) uzavretia zmluvy a plnenia podľa zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
b) dodržania právnej povinnosti Správcu stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady),
c) určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Správcu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
d) zasielania obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v priamom marketingu,
e) ďalšie marketingové účely Správcu spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom prianí k Vianociam a Veľkonočným alebo iným sviatkom, a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, a pod., a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR


DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nutná vzhľadom na účel ich spracovania. So zreteľom na vyššie uvedené:
- na účel podľa písm. a) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať - v nevyhnutnom rozsahu na účel podľa písm. b), c), d) a/alebo e) vyššie,
- na účel podľa písm. b) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu,
- na účel podľa písm. c) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej lehoty podľa zmluvy (pokiaľ bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
- v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti Správcu vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa písm. c) vyššie pred skončením takého konania,
- na účely zasielania obchodných oznámení podľa písm. d) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním,
-na účely podľa písm. e) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Subjekt údajov udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať za účelom obnovenia jeho súhlasu.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.

 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je uskutočňované v sídle Správcu jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. Spracovateľmi. Správca môže osobné údaje zhromažďovať alebo získavať prostredníctvom jeho internetových stránok na adrese www.oveckaren.sk, formulárov, elektronického či telefonického kontaktu, osobného stretnutia či inak.  Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. i manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej forme, pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, predovšetkým opatrení, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo Subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov nebude uskutočňované. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané do tretích krajín.

 

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM ÚDAJOV PODĽA GDPR

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od Správcu:
- prístup ku svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), 
- opravu alebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), 
- obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR),  
- vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),
- právo na prenositeľnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR),
- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v týchto Pravidlách.

Ak Subjekt údajov zistí alebo ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o vysvetlenie a/alebo uskutočnenie nápravy. Žiadosť je potrebné podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správcu: info@oveckaren.sk.

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca neodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorcovský úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 

ZÁSADY VYUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Web Správca používa súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu používať webové stránky na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.

Cookies používa Správca na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o používaní webových stránok sú zdieľané aj s partnermi Správcu v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktorí ich môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré im poskytli používatelia webu alebo ktoré zhromaždili pri používaní ich služieb.

Zákon stanovuje, že Správca môže na zariadení používateľa webu ukladať súbory cookie, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok (pozri sekcia Nevyhnutné cookies), a to bez súhlasu používateľa webu. Pre všetky ostatné typy súborov cookie je potrebný súhlas používateľa webu, ktorého plný text nájdete tu, a ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný, a to tu.

 

Druhy cookies

Nevyhnutné
Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie, ako sú navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať.

Cookies je možné blokovať = zakázať, ale časť stránok sa potom nemusí zobrazovať správne, niektoré časti dokonca nemusia fungovať. Nastavenie cookies pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari
Opera

 

Analytické a výkonnostné
Tieto cookies slúžia na zlepšenie fungovania webových stránok. Používajú sa napr. na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom a obvykle pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, o miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď. Analytické cookies ďalej umožňujú návštevníkom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Môžu slúžiť aj na zlepšovanie výkonnosti a rýchlosti webovej stránky.

Preferenčné
Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Môžu nimi byť napr. preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádza používateľ webu.

Reklamné a marketingové
Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Ostatné cookies
Ide o cookies, ktoré nemôžu byť na základe svojho typu a účelu zaradené do jednej z vyššie uvedených kategórií. 

 

ZÁVER

Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť pravidlá pre ochranu a Spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.oveckaren.sk.

 

Máte nejakú otázku? Napíšte nám e-mail na
info@oveckaren.sk

Farebné varianty

Vyberte veľkosť

Bééé, ja som Dorotka,

nerada ruším, ale potrebujem od vás kopýtko na to, že môžem zaznamenávať, ako sa vám páči v Ovečkárni. Len takto sa vám totiž budem môcť venovať so starostlivosťou, ktorú si zaslúžite. Na svoje kopýtko vám môžem odprisahať, že všetko čo zistím, u mňa zostane v bééézpečí.

Nastavenie

Bééériem si na starosť vašu spokojnosť. Dajte mi vedieť, s ktorými cookies môžem pracovať a pamätajte si, prosím, že zmeny v nastaveniach sa prejavia iba pre prehliadač, ktorý práve používate. Svoje preferencie môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť v pätičke webu.

Viac informácií o tom, aké dáta Ovečkáreň ukladá, nájdete tu.

Technické cookies sú nééévyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých jeho funkcií.

Umožňujú mi ukazovať vám huňatú ponuku na základe vašich preferencií. Tiež mi dovoľujú zobrazovať vám na webe len to, čo vás naozaj zaujíma.

Pomáhajú mi hľadať chyby a merať výkon webu. Vďaka nim sa môžem starať o to, aby ste s nákupom v Ovečkárni boli vždy spokojní.

Tieto cookies sú bééézvadné. Okrem webu sa s vami totiž môžem stretávať aj na sociálnych a reklamných sieťach, kde sa starám, aby pre vás reklamy boli zaujímavé.